Scroll to Discover
back to top

VIZIJA

Koučing centar Sinergija dizajnira koučing programe po meri klijenta u oblastima ličnog i profesionalnog razvoja. Naša misija je unapređenje individualnog postignuća, učenja i razvoja, kao i poslovanja različitih organizacija.

Verujemo da se uspeh u privatnoj i poslovnoj sferi postiže osvešćivanjem vrednosti koje našem životu daju osećaj svrhe. Pomažemo našim klijentima da otkriju šta je to što ih pokreće i implementiraju prepoznate vrednosti u svoj privatni i poslovni život. Uvereni smo da je zadovoljstvo radnim mestom u direktnoj veza sa posvećenošću i produktivnošću zaposlenog, pa samim tim i sa uspehom kompanije, zbog čega kreiramo koučing i konsultantske programe koji doprinose boljoj radnoj atmosferi.

Programi koje kreiramo, imajući u vidu specifične potrebe naših klijenata, predstavljaju produkt sinergije raznovrsnih znanja, veština i iskustava našeg stručnog tima. Kvalitet naših programa osiguran je vrednostima kojima se rukovodimo u našem radu, a to su stručnost, fleksibilnost, partnerski odnos i proaktivnost.

Verujemo da hrabrost, domišljatost i naporan rad dovode do velikih postignuća, zbog čega podstičemo naše klijente da izađu iz zone komfora, pomalo rizikuju, otvore svoj um ka alternativnim perspektivama i izgrade samodisciplinovanu strategiju kretanja ka svojim ciljevima.

MISIJA

STRUČNOST

Naš tim je sačinjen od stručnjaka iz različitih oblasti koji imaju bogato iskustvo u oblasti koučinga i organizacionog savetovanja. Kroz sinergiju znanja i veština kojima raspolažemo predstavljamo snažnu podršku našim klijentima na putu ka unapređenju kvaliteta njihovog ličnog i profesionalnog funkcionisanja.

PARTNERSKI ODNOS

Kroz ravnopravan partnerski odnos koji gradimo sa našim klijentima zajednički se krećemo ka ciljevima koje klijent sam postavlja. Verujemo da je klijent stručnjak za svoja iskustva, a mi eksperti koji poznaju koučing tehnike potrebne za unapređenje profesionalnih i ličnih kompetenci. Kroz partnersko ekspertski odnos, svako u okviru svoje oblasti, nastojimo da se krećemo ka uspehu.

FLEKSIBILNOST

Kroz pažljivu analizu željenog stanja i postavljenih ciljeva ka kojima klijent teži, dizajniramo programe koji su u potpunosti prilagođeni njegovim/njenim potrebama i zajednički se krećemo ka ostvarivanju targetiranih ciljeva. Naši programi su u potpunosti iskrojeni prema željama klijenta i ne postoji “jedan te isti” program koji primenjujemo sa svima.

PROAKTIVNOST

Naš pristup u radu je orijentisan ka budućnosti i pozitivnim promenama ka kojima klijent teži. Uzimajući u obzir snage klijenta, zajednički osmišljavamo akcioni plan za jačanje preopoznatih snaga i targetiramo oblasti razvoja i usavršavanja. U radu se bavimo prevazilaženjem emotivnih blokada koje stoje na putu ostvarenja željenog cilja sve vreme imajući u vidu viziju koju klijent ima o sebi u budućnosti. Verujemo da je fokusiranje na pozitivnu budućnost umesto na “lošu staru prošlost” osnova proaktivnijih koraka ka promeni.

ZAŠTO MI?

Naš tim je sačinjen od stručnjaka različitih profesija koji imaju raznovrsno i bogato iskustvo u oblasti psihoterapije i koučinga. Naša stručnost bazirana je na sveobuhvatnom razumevanju i sagledavanju pojedinca kao psihološkog i socijalnog bića, uronjenog u složen sistem međuljudskih ličnih i profesionalnih odnosa. Uvereni smo da kvalitetan koučing program, kao i program organizacionog razvoja, može biti dizajniran samo uz dobro poznavanje ljudske psihologije što nas izdvaja u odnosu na druge.

MIA POPIĆ

Master psiholog i psihoterapeut

Po zanimanju sam psihološkinja i psihoterapeutkinja. Trenutno pohađam doktorske studije u okviru kojih se specijalizujem za primenu kognitivno bihejvioralnog koučinga. Već devet godina se bavim psihoterapijom i koučingom, a sertifikat za primenu REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije) dobila sam od REBT centra – pridružnice Instituta Albert Elis iz Njujorka. Koučing veštine sam razvijala u Centru za koučing u Londonu gde sam se sertifikovala za oblast performance coaching-a.

Bavim se koučingom pojedinaca, organizacionim konsaltingom i vođenjem edukativnih radionica i treninga sa ciljem pružanja podrške u savladavanju individualnih psiholoških teškoća koje otežavaju svakodnevno funkcionisanje i efikasnost u radu. Imam bogato iskustvo u sprovođenju koučing programa iz oblasti razvoja komunikacijskih i prezentacijskih veština, prevladavanja straha od javnog nastupa, upravljanja stresom i liderskih veština. Svoje stručno znanje gradila sam kroz primenu pomenutih programa u nevladinom i privatnom sektoru.

Kao kouč, trener i edukator bila sam u prilici da sarađujem sa ljudima iz sledećih kompanija: Roche, Pfizer, Noredeus, Coca Cola, Vega IT Sourcing, Asseco See, Adecco, Norma group, Ernst&Young, Addiko, Represent commumication, Byteout, Intesa, Addiko, Reiffeisen, Heineken, Sber, Textil, Sirogojno, Mona…

U toku svog profesionalnog razvoja posebno sam se specijalizovala za obuke javnog nastupa. Koučing javnog nastupa razvijala sam kao svoju posebnu ekspertizu pripremajući političare za javne govore i ljude na vodećim funkcijama pojedinih kompanija.

Član sam Društva psihologa, Udruženja društava psihoterapeuta Srbije i Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu. Autorka sam edukacije iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga koja je priznata od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju u Londonu. Edukaciju su do sada prošli menadžeri i tim lideri sledećih kompanija: Coca Cola, Reiffeisen, Intesa, Addiko, Noredeus, Fenix pharma, Humanity, Tim centar, Ball packaging, Aseco see i mnogi drugi.

Verujem da hrabrost, domišljatost i naporan rad dovode do velikih postignuća, zbog čega podstičem svoje klijente da izađu iz zone komfora, pomalo rizikuju, otvore svoj um ka alternativnim perspektivama i izgrade samodisciplinovanu strategiju kretanja ka svojim ciljevima.

TIJANA MIROVIĆ

Tijana Mirović je doktor psiholoških nаukа, sertifikovani Shema terapeut, trener i supervizor; Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut.

Zaposlena je kao docent zа užu nаučnu oblаst psihologije i pedаgogije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde između ostalog predaje i predmet „Psihološki aspekti pripreme za javni nastup“. Pored toga, dr Mirović je direktor akreditovanog i međunarodno priznatog trening programa u Centru za Shema Terapiju Beograd i osnivač Psihološkog savetovališta „Mozaik“ (Beograd) gde radi kao psihoterapeut, edukator i medijator.

Pored akademskog i psihoterapijskog rada, dr Mirović je radila i na različitim NVO projektima posvećenim radu sa izbeglicama i socijalno ugroženim kategorijama sa područja Srbije. Objavila je dve knjige i preko 30 nаučnih rаdovа iz oblasti psihologije, psihoterapije i koučinga.

Tijana je gostujući predavač na primarnom i naprednom nivou edukacije iz Kognitivno Bihejvioralnog koučinga.

IVA BRANKOVIĆ

Iva Branković je sistemski porodični terapeut i asistent na Fakultetu za medije i komunikacije.  Diplomirala je socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, a trenutno pohađa doktorske studije politikologije, smer socijalna politika i socijalni rad. Poseduje licencu za supervizijske poslove izdatu od strane Komore stručnih radnika socijalne zaštite Srbije.

Ima višegodišnje iskustvo u oblasti psithoterapije i psihosocijalne podrške sa fokusom na stručno usavršavanje zaposlenih i razvoj veština za prevladavanje profesionalnog izgaranja profesionalaca u neposrednom radu sa ranjivim grupama.

Iva je ko-autorka i realizatorka više akreditovanih programa obuke u oblasti primene savremenih metoda socijalnog rada i uspostavljanja i unapređenja supervizijske prakse. Autorka je više radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima. Izlagala je na raznovrsnim stručnim skupovima i učestvovala u razvojnim i istraživačkim projektima usmerenim na unapređenje kvaliteta usluga namenjenih ranjivim grupama i razvoja supervizijske podrške u Srbiji i region.

Iva je gostujući predavač na naprednom nivou edukacije iz Kognitivno Bihejvioralnog koučinga.

TANJA RADIKIĆ

Diplomirani ekonomista i inženjer organizacionih nauka. Poseduje ukupno 18 godina radnog iskustva, od toga je 13 godina radila u ProCredit Banci, poslednjih 8 godina u HR sektoru, kao tim lider trenera specijalizovnih za razvoj komunikacijskih veština. Poseduje SDI sertifikat, kao i sertifikat iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga, profesionalnu kvalifikaciju koja je priznata od strane ISCP.U toku svog profesionalnog razvoja bila je u prilici da sarađuje sa sledećim kompanijama: IDEA / Mercator Srbija, Mercator Montenegro, Societe Generale Bank Montenegro, Raiffeisen Bank Srbija, Sber Banka Srbija,UNIQA osiguranje Bosna i Hercegovina, Delhaize Srbija, Vlada Republike Srbije, Securitas,Milšped,Digitec Galxus, Elsys, Fly Fly agencija, Legend,Dental studio A1

Tanja radi kao saradnik Koučing centra Sinergija na realizaciji programa Koučing i Emocionalna odgovornost.

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma